Antibiotikaresistens

|16/01, 2022

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika, og er i dag en av de største utfordringene i moderne medisin. Resistens er en global utfordring og kan føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Bakterier er levende organismer med individuelle forskjeller på samme måte som mennesker. På grunn av disse individuelle forskjellene vil det alltid finnes noen bakterier som tåler antibiotika bedre enn andre. Når de følsomme bakteriene og deler av kroppens naturlige og ufarlige bakterier (normalfloraen) utryddes ved behandling med antibiotika, får de motstandsdyktige bakteriene bedre mulighet til å formere seg.

I løpet av en antibiotikakur kan motstandsdyktige eller resistente bakterier bli dominerende.
Uten effektive antibiotika vil vi i mindre grad kunne utføre store operasjoner, organtransplantasjoner og kreftbehandling. I Norge har vi i lang tid hatt en gunstig situasjon med tanke på antibiotikaresistens, men i det siste har det også vært økning her.

 

Overforbruk og feilbruk

Overforbruk og feilbruk av antibiotika er to av de viktigste faktorene som bidrar til spredning og utvikling av resistens. Tidligere har antibiotikaresistente bakterier vært betraktet som et sykehusproblem, men i store deler av verden er slike bakterier nå blitt et stort problem også utenfor sykehus. Denne uheldige utviklingen skyldes hovedsakelig ukritisk bruk av antibiotika. For å forhindre eller utsette resistensutviklingen er det viktig å ha en streng holdning til bruken av antibiotika. I de fleste situasjoner hvor allmennpraktikeren står overfor en infeksjonssykdom, er det riktigere ikke å forskrive, enn å forskrive antibiotika.

Bruken av såkalte bredspektrede antibiotika, som vi vet gir mest resistens, har økt i Norge uten at dette har vært faglig begrunnet. Nøktern antibiotikabruk og målrettet behandling kun ved behov, i tillegg til smittevern er viktige tiltak for å hindre denne utviklingen.

25 000 dødsfall i Europa

Antibiotikaresistens er et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt. ECDC har anslått at omlag 33 000 dødsfall i Europa årlig skyldes resistente bakterier, og tilsvarende tall er dokumentert for USA. I Norge ca 70 pr år

Det skjer fortsatt veldig lite når det gjelder utviklingen av nye antibiotika og det er derfor svært viktig å bevare de antibiotika vi har til rådighet.

I Norge forskrives nærmere 90 % av all antibiotika utenfor sykehus. 60 % av dette utgjør forskrivninger til luftveisinfeksjoner. Dette er alt for mye. I tillegg forskrives det alt for mye til barn. Antibiotikasenterets rolle i arbeidet med å fremme rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, er derfor viktigere enn noen sinne.

 

I dag så finnes det gode produkter som kan beskytte deg, hjemme, på reise, på offentlige badeanlegg, de er enkle å bruke og ta med seg.

';